OBCHODNÍ PODMÍNKY

Účastnící smluvního vztahu:

a) Prodejce: Hotel Hluboký dvůrs., Husitská 150/9, 779 00 Olomouc IČ 25394967, DIČ CZ25394967, Zapsáno do OR KS Ostrava, oddíl B, vložka 1857 (dále jen „prodejce“). Dodavatel je plátcem DPH

b) Objednatel: fyzická či právnická osoba (dále jen „objednatel“).

I. OBECNÉ ZÁSADY

Rozhodne-li se občan (dále jen klient) zajímající se o ubytování v Hotelu Hluboký dvůr objednat ubytování může využít Rezervačního Systému on-line nebo písemně na e-mailovou adresu recepce@hlubokydvur.cz pak jakákoliv smlouva, která je mezi oběma stranami uzavřena, je podle těchto Obchodních podmínek. Povinností hosta je seznámit se s těmito Obchodními podmínkami.

Cena ubytování je stanovena podle aktuálního ceníku ubytovatele. Aktuální ceník
je dostupný prostřednictvím webových stránek ubytovatele a na vyžádání v recepci hotelu. Ubytovatel si vyhrazuje právo upravit ceny v závislosti na změně právních
a zejména daňových předpisů, a stejně tak v důsledku tzv. „vyšší moci“, pokud takové okolnosti nastaly v době od přijetí objednávky. V takovém případě je ubytovatel povinen hosta na úpravu ceny včetně jejího zdůvodnění bez zbytečného odkladu upozornit, a to nejpozději před ubytováním.

V případě využití možnosti parkování vozidla ze strany hosta platí, že ubytovatel není provozovatelem hlídaného či jinak zabezpečeného parkoviště, a proto vzhledem k charakteru parkoviště ubytovatel neodpovídá za případnou škodu, která by hostovi mohla na jeho vozidle nebo věcech v něm ponechaných vzniknout, pokud ubytovatel písemně nepotvrdí, že takové vozidlo nebo věci převzal do své úschovy.

Klient má právo reklamovat případné nedostatky poskytovaných služeb. Reklamaci je povinen uplatnit včas a bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém. Uplatnění na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a řádného vyřízení reklamace.

Klient je povinen zaplatit Hotelu Hluboký dvůr finanční částku za celé ubytování uvedenou v rezervačním systému nejpozději v den odjezdu a to včetně případných dalších nákladů vzniklých z důvodů zvláštních služeb, které požadoval on sám, anebo hosté, kteří ho doprovázejí, včetně zákonné daně z přidané hodnoty. Pokud byla již zaplacena záloha k zajištění rezervace, klient zaplatí Hotelu Hluboký dvůr rozdíl mezi skutečnou částkou za ubytování a služby a uhrazenou zálohovou fakturou. Skutečné náklady jsou obvykle splatné v místní měně hotelu.

Poskytované slevy nelze sčítat ani kombinovat s jinými slevami.

Klient ručí Hotelu Hluboký dvůr za jakoukoliv škodu, kterou způsobí on sám úmyslně či neúmyslně v prostorách hotelu nebo jiné, s ním ubytované osoby či zvířata, které s vědomím nebo podle vůle klienta využívají služeb ubytovatele. Je povinen vzniklou škodu neprodleně nahlásit a škodu uhradit v plné výši majetku.

.Ubytovatel je správcem osobních údajů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a čl. 4 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Ubytovatel za účelem sjednávání, plnění a vymáhání práv ze smlouvy o ubytování zpracovává osobní údaje hostů, kterými jsou  jméno a příjmení,  identifikační znaky, jakými jsou datum narození, a adresa trvalého bydliště, a kontaktní údaje, jakými jsou korespondenční adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa. Tyto osobní údaje ubytovatel uchovává po dobu 3 let od ukončení plnění smlouvy o ubytování.

II. ZÁSADY REZERVACE

Rezervace ubytování je podmíněna zaplacením zálohy ve výši od 50% z celkové ceny za ubytování    (převodem na bankovní účet) do 10 dnů od uskutečněné rezervace, nejpozději však 14 dní před nástupem na pobyt. V případě nezaplacení zálohy je rezervace automaticky zrušena 1 den po splatnosti zálohy. Před zrušením rezervace přijde hostům e-mail s upozorněním o ukončení termínu rezervace. Zálohová platba není vyžadována pouze v případě pobytů rezervovaných 3 a méně dnů před příjezdem hosta. Rezervace je závazná písemným potvrzením. V případě, že host ukončí svůj pobyt před sjednaným termínem odjezdu, bude mu účtován storno poplatek ve výši 100% sjednané ceny za každý ubytovací den, o který klient svůj pobyt zkrátil nebo přerušil. Pobyt začíná nástupem mezi 14 a 20 hodinou na recepci hotelu. Zde vyplní přihlašovací formulář (údaje o všech osobách, prosíme o OP nebo jiný cestovní doklad). Pobyt končí snídaní v den odjezdu a uvolněním pokoje do 10.00 hodin ráno. Pokud není následně pokoj obsazen dalšími hosty, je možnost po dohodě s recepcí hotelu využít pobyt až do 16 hod (za  poplatek). V případě předčasného ukončení pobytu, případně přerušení pobytu, nevzniká nárok na navrácení finanční částky. Doplatek za ubytování je splatný nejpozději v den odjezdu. Doplatek je možný v hotovosti nebo platební kartou.

Uvedené ceny za ubytování nezahrnují poplatek za ubytování, který činí Kč 6,-/os/noc.
Host má povinnost informovat Hotel Hluboký dvůr o všech nových požadavcích nebo změněných požadavcích, včetně změny času příjezdu či zrušení rezervace na e-mailové adrese: recepce@hlubokydvur.cz.Dítě do 3 let bez nároku na lůžko je zdarma. Jakékoliv další služby v rámci Resortu Hrubá Voda lze dokoupit a zarezervovat.

III. ZÁSADY ZRUŠENÍ REZERVACE

Chce-li klient zrušit svou rezervaci, je nutné ji zrušit prostřednictvím e-mailu: recepce@hlubokydvur.cz.

Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky, nikoliv z výše zálohové platby. Storno musí klient provést písemně (e-mail, dopis) a hotel je povinen klienta také písemně upozornit o přijetí storna (e-mail, dopis). Storno pobytu více jak 15 dní před začátkem pobytu – bez poplatku. Storno pobytu 14 – 8 dnů před začátkem pobytu – poplatek ve výši 50 %. Storno pobytu 7 – 0 dní před začátkem pobytu – poplatek ve výši 100 %. V případě, že klient nedorazí a neobsadí předem objednanou kapacitu, účtuje hotel storno poplatek 100 % z ceny objednávky a pobyt ruší. V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než samotné storno z celkové částky, Hotel Hluboký dvůr vrací klientovi zpět částku převyšující storno.

V případě, že host ukončí ubytování dříve, než bylo s ubytovatelem sjednáno ubytovatel má právo na úhradu celé ceny za ubytování a souvisejících služeb.

Pro jakékoliv další informace či rady kontaktujte recepce@hlubokydvur.cz.